25 år

Logo

SAXEKORET’s 25 ÅRS JUBILÆUMAPRIL 19902015Sådan beg­y­n­dte vi:
Hvem vil være med til at starte et damekor i Sak­skøbing? Spurgte Mar­grethe Kris­tiansen Tårs.
I Sak­skøbing havde vi et mand­skor, ‘Hånd­værk­erko­ret’ under ledelse af lærer Jør­gen Mad­sen, så der­for måtte vi have et damekor under AOF, mente Mar­grethe. Efter 2. møde­gang var vi 17 damer, og så var vi i gang. Vi øvede på Rør­bæk skole, for det meste i kælderen. Kort før Sct.Hans 1990 havde vi vores første optræ­den sam­men med Rad­sted Amatør­foren­ing i Sax­en­hushavens nye pavil­lon.

Vi sang:

Jeg elsker de grønne lunde
Min pige er så lys som rav
Duerne fly­ver hen over byen
I skovens dybe stille roSnart havde vi vores D.D.G.U., De Danske Gym­nas­tik– og Ung­doms­foreningers sang­bøger, vores eget logo, grønne bluser og tørk­læder. Inge Six­dal var den prak­tiske med alt dette. Uden hende havde vi ikke klaret det.

Vi blev hur­tigt pop­ulære, sang på ple­je­hjem, i kirker, i lokalhis­torisk foren­ing, beboer­foreninger, Sax­en­høj, Rad­st­ed­hus, og så galt i en ven­stre­foren­ing. Men der blev vi ikke inviteret igen. Vi var også nogle år med til juletræstændin­gen på Råd­hus­torvet. To gange var nogle af os med i en work­shop med optræ­den i Maribo Domkirke. Etta Cameron var korleder og solist. Vi tog også til AOF’s korstævner i Fåborg og Svend­borg.
1995 var vi 27 kormedlem­mer, hvor vi del­tog i det store korstævne i Sak­skøbing hallen. Vi har også sunget, iklædt SIDs røde bluser, til LO´s 100års jubilæum på Pakhuset ved hav­nen, (nu sun­hed­s­cen­tret).

1996
Det år spurgte Gerda Winck­ler Carlsen, om vi man­glede en pianist. Hun blev en stor hjælp, både når vi øvede og når vi under­holdt. Vi optrådte altid gratis, og korets medlem­mer betalte kur­susafgift til AOF. Nogle vin­tre optrådte vi 8 gange.

2000
I april 2000 over­lod Mar­grethe Kris­tiansen, efter 10 år, korledelsen til Mona Watt-​Boolsen, som sam­men med Gerda Winck­ler Carlsen, førte koret videre. Der var 26 medlem­mer i forenin­gen.

Krisen kradser, Sax­eko­ret bliver en selvstændig foren­ing
I ind­kaldelsen til den stif­tende gen­er­al­for­sam­ling d. 11. juni 2002 på Sax­en­hus skrev Inge Six­dal: Krisen kradser – tilskud til aften­skole­un­dervis­nin­gen blev skåret ned til en tred­jedel, så efter at have været et kor under AOF blev forenin­gen Sax­eko­ret stiftet og blev uafhængige. Efter­føl­gende har vi selv kun­net bestemme delt­agerge­byr, så alle sang­glade men­nesker til stadighed har haft råd til at være med i denne livs­bekræf­tende beskæftigelse.

Det første år som selvstændig foren­ing del­tog koret i 6 forskel­lige arrange­menter i omeg­nen med blandt andet taizé sange, vægter­sange, jule­salmer og mere muntre sange til pen­sion­ist­foren­ingssam­menkom­ster. Efter­føl­gende har vi hvert år delt­aget i Sak­skøbing kirkes julekon­cert, hvor samtlige byens kor mødes og syn­ger julen ind.

2007
Efter at koret i 2007 fik base i Våben­sted Præstegårds kon­fir­mand­stue delt­ager koret i sognets kyn­delmis­segud­st­jen­este.
I de efter­føl­gende år indøvede koret et basis­reper­toire, som hur­tigt kunne genopfriskes til givne lej­ligheder. Dette reper­toire er efter­føl­gende hvert år blevet udvidet med adskil­lige nye sange til glæde for medlem­merne og tilhør­erne.
Som medlem­mer af koret har det hele tiden været i fokus både at øve nye sange og genopfriske de gamle. På den måde kender vi nu mere eller min­dre samtlige sange i højskole­sang­bo­gen, som er korets basis­sang­bog. Deru­dover præsen­teres vi hvert år for andre nyere, aktuelle, pop­ulære danske kom­pon­is­ter såvel kirke­lige som folke­lige sange og salmer. Sid­ste som­mer del­tog koret som Non­ner i Mid­de­lalder­fes­ti­vallen i Nysted og Ring­sted.


Flere gange har koret delt­aget i korstævner, som er blevet afs­lut­tet med offentlige kon­certer. Disse stævner er altid meget givende – både musikalsk og socialt. Sen­este korstævne var d. 5. sep­tem­ber 2015 på Højskolen i Marielyst, hvor diri­gent Frans Ras­mussen stod for ind­stud­erin­gen af kon­cert­pro­gram­met.
Koret er kendt for sit sociale sam­men­hold. Der er altid plads til nye medlem­mer, som bydes varmt velkom­men i fæl­lessk­a­bet. Fæl­lessk­a­bet er gen­nem årene dyr­ket på udflugter og ved pri­vate sam­menkom­ster.

Koret har blandt andet delt­aget i Nordisk foren­ings regi i et ven­sk­ab­s­bystævne i Klip­pan. Fremti­den byder på en medlem­sud­flugt med DFDS til Oslo som fejring af korets 25 års jubilæum.
Ved afs­lut­nin­gen af denne 25. sæson med Sax­eko­ret kan vi se tilbage på 10 års led­er­skab af Mar­grethe Kris­tiansen og 15 år med vores nuværende korleder Mona Watt-​Boolsen.

Korleder Mona

Det kan disse fire kormedlem­mer tilslutte sig, idet de kan fejre 25 års jubilæum med Saxekoret.

Til lykke til Mar­grethe Kris­tiansen, Lene Thyge­sen, Karen Bir­gitte Larsen og Con­nie Ras­mussen, som alle flit­tigt er mødt op til øve aftener og kon­cer­top­træ­dener pri­vat som offi­cielt igen­nem alle årene.

KORET ANNO 2015