Velkom­men

Logo

Saxe-​Koret er et kor for vok­sne kvin­der,
har du lyst til at være med så er du velkommen

Koret

Saxe-​Koret er en foren­ing hvis for­mål er at fremme inter­essen for én og fler­stem­mig sang.

Saxe-​Koret har eksis­teret siden 1990, hvor Mar­grethe Kris­tiansen start­ede det, og Mar­grethe var korets leder indtil år 2000. Mar­grethe syn­ger stadig i koret og har, lige­som flere andre været med fra begyndelsen.

Vores nuværende korleder er Mona Watt-​Boolsen.

Mona er uddan­net skolelærer med musik som lin­iefag, og Mona er fort­sat der hvor Mar­grethe slap i år 2000.

Saxe-​Koret er et socialt kor. Ud over den fælles glæde ved at synge sam­men og lære nyt, nyder vi hinan­dens sel­skab også ved pri­vate begivenheder.

Du kan også følge Saxe-​Koret på Face­book, hvor også kom­mende arrange­menter bliver annon­ceret: Saxe-​Koret på Facebook